خشک کن حرارتی

خشک کن حرارتی

خشک کن حرارتی

خشک کن حرارتی : -برای گرفتن رطوبت پرک ها هنگام خروج ازآبگیر های فشاری (اسکرو پرس ) وگریز از مرکز ( سانتر فیوژ ) بکار میرود واساس کار آن انتقال پرک ها باهوای داغ میباشد . ویدئو دستگاه خشک کن حرارتی :

ادامه مطلب